प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

12 March, 2024

क्र.सं

सूचना नं.

कार्यक्रमको नाम (Download)

१/०८०-०८१

 दुई वा दुई भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय एकआपसमा गाभिई कायम भएको विद्यालयलाई प्रोत्साहन अनुदान

२/०८०-०८१

धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयकालागि प्रस्तावमा आधारित अनुदान ।

३/०८०-०८१

स्थानीय तहको साझेदारीमा बालमैत्री विद्यालय सञ्चालनको लागि प्रस्तावमा आधारित अनुदान ।

४/०८०-०८१

 प्रस्तावमा आधारित शैक्षिक संस्थाहरूलाई भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रम ।

५/०८०-०८१

सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम (TECS) विद्यालयहरुलाई प्रयोगशाला सुदृढिकरणका लागि प्रस्तावमा आधारित अनुदान

६/०८०-०८१

प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत पशु विज्ञान र वालि विज्ञानका विद्यार्थीहरुका लागि प्रयोगात्मक उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन कार्यक्रम 

७/०८०-०८१

साझेदार शिक्षालयहरुलाई प्रयोगशाला सुदृढिकरणका लागि प्रस्तावमा आधारित अनुदान

८/०८०-०८१

प्राविधिक धार कक्षा ९-१२ का विद्यालयहरुलाई प्रयोगशाला सुदृढिकरणका लागि प्रस्तावमा आधारित अनुदान

९/०८०-०८१

 सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सुदृढिकरणका लागि अनुदान ।

१०

१०/०८०-०८१

विशेष शिक्षाको स्रोतकक्षा व्यवस्थापनका लागि अनुदान ।

११

११/०८०-०८१

प्रस्तावमा आधारित खेल पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यक्रम

१२

१२/०८०-०८१

 लैङ्गिक तथा जनचेतनामूलक अभियान कार्यक्रम  र स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन साझेदारीका लागि सामाजिक विकास संस्था (गैसस) हरूसँग प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना 

१३

१३/०८०-०८१

प्रदेशभित्र रहेका थिएटर तथा नाटकघरहरूलाई नाट्‍य महोत्सव तथा कार्यशाला सञ्‍चालन 

१४

१४/०८०-०८१

कोशी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुमा विभिन्न जातजातीका समाधिस्थल, कब्रस्थान र घाटहरू साझेदारीमा निर्माण 

१५

१५/०८०-०८१

 कोशी प्रदेशभित्र रहेका सामुदायिक पुस्तकालयहरूको सुदृढीकरण अनुदान 

१६

१६/०८०-०८१

 परम्परागत धर्म संस्कृति विभिन्न जातजातिहरूको साँस्कृतिक पक्षको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रस्तावमा आधारित अनुदान

१७

१७/०८०-०८१

कोशी प्रदेशभि  त्र रहेका संग्रहालयहरूको व्यवस्थापकिय सहयोग 

१८

१८/०८०-०८१

स्मृति प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, फाउण्डेशन, अध्ययन, तथा अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई प्रस्तावमा आधारित अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.