१८. स्मृति प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, फाउण्डेशन, अध्ययन, तथा अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई प्रस्तावमा आधारित अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना

2 months ago

१७ कोशी प्रदेशभित्र रहेका संग्रहालयहरूको व्यवस्थापकिय सहयोगका लागि प्रस्ताव पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना

2 months ago

१६ परम्परागत धर्म संस्कृति विभिन्न जातजातिहरूको साँस्कृतिक पक्षको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रस्तावमा आधारित अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना

2 months ago

१५ कोशी प्रदेशभित्र रहेका सामुदायिक पुस्तकालयहरूको सुदृढीकरण

2 months ago

१४ कोशी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुमा विभिन्न जातजातीका समाधिस्थल, कब्रस्थान र घाटहरू साझेदारीमा निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना।

2 months ago

१३ प्रदेशभित्र रहेका थिएटर तथा नाटकघरहरूलाई नाट्‍य महोत्सव तथा कार्यशाला सञ्‍चालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना

2 months ago

१२ लैङ्गिक तथा जनचेतनामूलक अभियान कार्यक्रम र स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन साझेदारीका लागि सामाजिक विकास संस्था (गैसस) हरूसँग प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना

2 months ago

११ खेल पुर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना

2 months ago

१० विशेष शिक्षाको स्रोतकक्षा व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

2 months ago

९ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सुदृढिकरणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

2 months ago

८ प्राविधिक धार कक्षा ९-१२ का विद्यालयको प्रयोगशाला सुदृढीकरणका लागि प्रस्ताव आव्हानसम्बन्धी सूचना ।

2 months ago

७ साझेदार शिक्षालयहरूलाई प्रयोगशाला सुदृढीकरण अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना ।

2 months ago

६ प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत पशुविज्ञान र बालीविज्ञानका विद्यार्थीहरूका लागि प्रयोगात्मक उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

2 months ago

५ सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम (TECS) विद्यालयहरूलाई प्रयोगशाला सुदृढीकरणका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

2 months ago

४ प्रस्तावमा आधारित शैक्षिक संस्थाहरूलाई भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रम

2 months ago

३ स्थानीय तहको साझेदारीमा बालमैत्री विद्यालय सञ्चालनको लागि प्रस्ताव पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना

2 months ago

२ धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयकालागि प्रस्ताव पेश गर्नेसम्वन्धी सूचना

2 months ago

१. दुई वा दुई भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय एकआपसमा गाभिई कायम विद्यालयहरूबाट प्रोत्साहन अनुदान

2 months ago

बौद्धिक अपाङ्गता स्रोतकक्षा फारम

3 months ago

क्याम्पस प्रोफायल- तथ्याङ्क संकलन फाराम

3 months ago

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.