Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 नवउद्यमी युवा प्रतिभा पहिचान तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८०

नवउद्यमी युवा प्रतिभा पहिचान तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८०

2 कोशी प्रदेश लैङ्गिक समानता नीति २०७९

कोशी प्रदेश लैङ्गिक समानता नीति २०७९

3 सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७९

सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७९

4 अनौपचारिक तथा विशेष शिक्षा शाखा मार्गदर्शन २०८०

अनौपचारिक तथा विशेष शिक्षा शाखा मार्गदर्शन २०८०

5 संस्कृति तथा पुरातत्व महाशाखा मागर्दर्शन २०८०

संस्कृति तथा पुरातत्व महाशाखा मागर्दर्शन २०८०

6 समुदायमा आधारित पुनःस्थापना सहजकर्ता छनोट सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८०

समुदायमा आधारित पुनःस्थापना सहजकर्ता छनोट सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८०

7 स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण गरिएका अनुदानहरुसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका

स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण गरिएका अनुदानहरुसँग सम्बन्धित

कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका

8 स्थानीय तहसँग साझेदारीमा नमुना मावि विकास कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन २०७९

स्थानीय तहसँग साझेदारीमा नमुना मावि विकास कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन २०७९

9 वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनः एकीकरण परियोजना सञ्चालन मार्गदर्शन २०७९

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनः एकीकरण परियोजना सञ्चालन मार्गदर्शन २०७९

10 संस्थागत अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७

संस्थागत अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.