Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन-२०८०

अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन-२०८०

2 सुरक्षित आप्रवासनका लागि आप्रवासी स्रोत केन्द्र (सहायता कक्ष) (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी निर्देशिका

सुरक्षित आप्रवासनका लागि आप्रवासी स्रोत केन्द्र (सहायता कक्ष) (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी निर्देशिका

3 विपन्न, दलित, जनजाति र सीमान्तीकृत महिलाहरूको लागि आर्थिक आत्मनिर्भर कार्यक्रम (सञ्_चालन) मार्गदर्शन, २०८०

विपन्न, दलित, जनजाति र सीमान्तीकृत महिलाहरूको लागि आर्थिक आत्मनिर्भर कार्यक्रम (सञ्_चालन) मार्गदर्शन, २०८०

4 नयाँ एकल महिला उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम (सञ्चालन) मार्गदर्शन, २०८०

नयाँ एकल महिला उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम (सञ्चालन) मार्गदर्शन, २०८०

5 विपन्न, दलित, जनजाति र सीमान्तीकृत महिलाहरुका लागि आर्थिक आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन २०७८

विपन्न, दलित, जनजाति र सीमान्तीकृत महिलाहरुका लागि आर्थिक आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन २०७८

6 अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८०

अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८०

7 किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७९

किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७९

8 संरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड

संरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड

9 एकल महिला उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८०

एकल महिला उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८०

10 आर्थिक आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्_चालन मार्गदर्शन

आर्थिक आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्_चालन मार्गदर्शन

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.